e-hvtd v2.0 (9175)

冰清玉潔 băng thanh ngọc khiết
♦Trong như giá, sạch như ngọc. Tỉ dụ phẩm hạnh cao khiết. ☆Tương tự: bất nhiễm tiêm trần . ★Tương phản: quả liêm tiên sỉ .