e-hvtd v2.0 (9175)

伐謀 phạt mưu
♦Dùng mưu lược để chiến thắng.