e-hvtd v2.0 (9175)

冤抑 oan ức
♦Oan khuất, chịu áp ức oan uổng mà không giãi bày được. ◇Thẩm Kình : Mộng hồn điên đảo, oan ức vô môn cáo , (Song châu kí , Xử phân hậu sự ).