e-hvtd v2.0 (9175)

冤仇 oan cừu
♦Giận ghét, thù hằn, cừu hận.