e-hvtd v2.0 (9175)

二色 nhị sắc
♦Tóc lốm đốm trắng. ◇Thái bình ngự lãm : Tảo táng nhị thân, niên du tam thập, tấn phát nhị sắc , , (Quyển tứ tam nhị dẫn Hán Thái Ung ) Cha mẹ mất sớm, tuổi hơn ba mươi, tóc lốm đốm trắng.
♦Chỉ sắc vui và sắc giận.
♦Hai dạng, hai loại. ◇Tống Thư : Các nhị sắc hợp tấu (Nhạc chí nhất ) Mỗi nhạc khí (chung, khánh, cầm, sanh, tiêu...) đều có hai loại hợp tấu.
♦Ngày xưa chỉ lấy hầu thiếp hoặc nhân tình khác ở ngoài. ◇Liêu trai chí dị : Tính khảng sảng, liêm ngung tự trọng. Mỗi đối nhân ngôn: Sanh bình vô nhị sắc , . : (Niếp Tiểu Thiến ) Tính hào sảng, ngay thẳng tự trọng. Thường nói với người ta rằng: Bình sinh không biết tới người đàn bà thứ hai.