e-hvtd v2.0 (9175)

二面 nhị diện
♦Hai mặt, hai khía cạnh của một sự việc.