e-hvtd v2.0 (9175)

一品 nhất phẩm
♦Bậc quan cao nhất trong triều đình thời xưa.