e-hvtd v2.0 (9175)

一定 nhất định
♦Đã quyết chắc, không thay đổi.