e-hvtd v2.0 (9175)

一面 nhất diện
♦Chỉ có một mặt.
♦Một khía cạnh, một phương diện.