e-hvtd v2.0 (9175)

入月 nhập nguyệt
♦Đàn bà, con gái đến kì có kinh nguyệt. ◇Vương Kiến : Mật tấu quân vương tri nhập nguyệt, Hoán nhân tương bạn tẩy quần cư , (Cung từ , Chi tứ thập lục).
♦Chỉ đàn bà có thai đủ một tháng.
♦Đến gần mặt trăng (chiêm tinh). ◇Lí Bạch : Vân long phong hổ tận giao hồi, Thái bạch nhập nguyệt địch khả tồi , (Hồ vô nhân ).