e-hvtd v2.0 (9175)

入港 nhập cảng
♦Thuyền bè vào cảng khẩu. ☆Tương tự: tiến khẩu .
♦(Bàn bạc, nói chuyện) hợp ý nhau. ◇Thủy hử truyện : Chánh thuyết ta nhàn thoại, giác lượng ta thương pháp, thuyết đắc nhập cảng, chỉ thính đắc gian bích các tử lí hữu nhân ngạnh ngạnh yết yết đề khốc , , , (Đệ tam hồi) Đương nói chuyện về phép múa roi so tài cao thấp, thật là hợp ý nhau, thì nghe bên vách có người khóc ti tỉ.
♦(Trai gái) có tình ý với nhau. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Thiềm tâm lí dã tri bát cửu, dã tựu bán thôi bán tựu, chánh yếu nhập cảng , , (Đệ bát thập hồi) Bảo Thiềm trong lòng đã biết tám chín phần, (làm bộ) nửa đẩy ra nửa kéo vào, (nhưng) thật đã có tình ý rồi.