e-hvtd v2.0 (9175)

仁義 nhân nghĩa
♦Lòng thương người và sự ăn ở theo đạo phải.