e-hvtd v2.0 (9175)

仁愛 nhân ái
♦Nhân hậu từ ái. ◇Hoài Nam Tử : Nghiêu lập hiếu từ nhân ái, sử dân như tử đệ , 使 (Tu vụ ).