e-hvtd v2.0 (9175)

任職 nhậm chức, nhiệm chức
♦Đảm nhận chức vụ.