e-hvtd v2.0 (9175)

冥漠 minh mạc
♦Tăm tối. ☆Tương tự: hôn ám .