e-hvtd v2.0 (9175)

冥會 minh hội
♦Hiểu ra một cách âm thầm lặng lẽ, mặc ngộ. ◇Nam sử : Xuất xử minh hội, tâm trung minh kính, ngộ vật tiện liễu , , 便 (Đào Hoằng Cảnh truyện ) Ra làm quan hoặc lui về ẩn dật đều lặng biết, lòng như gương sáng, gặp sự liền thấu hiểu ngay.
♦Tâm linh tương thông. ◇Vương An Thạch : Thử khả minh hội, nan dĩ ngôn liễu dã , (Đáp Tương Dĩnh Thúc thư ) Điều này có thể thông hiểu bằng tâm linh, khó dùng lời nói cho hiểu được.
♦Hiểu thấu huyền lí.
♦Gặp lại nhau sau khi chết. ◇Vương Thao : Thế gian sở truyền u hoan minh hội chi sự... (Tùng tân tỏa thoại , Lí Diên Canh ) Những chuyện thế gian truyền tụng như hoan lạc ở chốn u minh hay gặp gỡ sau khi đã chết...