e-hvtd v2.0 (9175)

不孝 bất hiếu
♦Không hết bổn phận đối với cha mẹ. ☆Tương tự: bất tiếu , ngỗ nghịch .
♦Khi con để tang cha mẹ tự xưng là bất hiếu .