e-hvtd v2.0 (9175)

亂草 loạn thảo
♦Cỏ rậm rạp, mọc bừa bãi. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đế dữ Trần Lưu Vương vị tri hư thật, bất cảm cao thanh, phục ư hà biên loạn thảo chi nội , , (Đệ tam hồi).
♦Chữ viết thảo khó đọc.