e-hvtd v2.0 (9175)

亂臣 loạn thần
♦Kẻ bề tôi gây rối làm phản. Lục Vân Tiên có câu: Ghét đời Ngũ Bá phân vân, Loạn thần đa tiếm nhân dân nhọc nhằn.