e-hvtd v2.0 (9175)

令郎 lệnh lang
♦Tiếng tôn xưng con trai người khác. ☆Tương tự: công tử .