e-hvtd v2.0 (9175)

不外 bất ngoại
♦Không vượt ra ngoài phạm vi nào đó. § Cũng như bất quá .
♦Ngoại trừ, trừ ra.