e-hvtd v2.0 (9175)

互市 hỗ thị
♦Buôn bán với nhau. ☆Tương tự: thông thương .