e-hvtd v2.0 (9175)

下臣 hạ thần
♦Tiếng tự xưng của vị quan với vua.