e-hvtd v2.0 (9175)

下筆 hạ bút
♦Đặt bút. Chỉ dùng bút làm thơ văn hoặc thư họa.