e-hvtd v2.0 (9175)

動心 động tâm
♦Rung động trong lòng, xúc động.