e-hvtd v2.0 (9175)

鵬鯤 bằng côn
♦Chim bằng và cá côn, đều rất lớn. Nghĩa bóng: Người tài giỏi chí lớn.