e-hvtd v2.0 (9175)

鵬舉 bằng cử
♦Cất lên như chim bằng. Tỉ dụ phấn khởi hăng hái. ◇Hà Tốn : Chu quy như hải vận, Phong tích như bằng cử , (Sơ phát tân lâm ).