e-hvtd v2.0 (9175)

鳩集 cưu tập
♦☆Tương tự: cưu hợp .