e-hvtd v2.0 (9175)

公職 công chức
♦Chỉ chung quan lại, nghị viên, tòng sự làm công vụ.