e-hvtd v2.0 (9175)

駁錯 bác thố
♦Hỗn tạp thác loạn.