e-hvtd v2.0 (9175)

駁議 bác nghị
♦Thời xưa chỉ tên sách do bề tôi dâng lên hoàng đế để biện bác.
♦Dị nghị.