e-hvtd v2.0 (9175)

駁回 bác hồi
♦★Tương phản: thụ lí .
♦Không chấp nhận, không đáp ứng. ◇Văn minh tiểu sử : Tâm thượng thật tại bất đổng, đương diện hựu bất cảm bác hồi , (Đệ tứ tam hồi).
♦(Pháp luật dụng ngữ) Tòa án quyết định bác bỏ yêu cầu tố tụng (không hội đủ điều kiện) và không đem ra xử án.