e-hvtd v2.0 (9175)

駁亂 bác loạn
♦Rối rít, lẫn lộn.