e-hvtd v2.0 (9175)

頒賞 ban thưởng
♦Cho để đền bù công lao.