e-hvtd v2.0 (9175)

鞠育 cúc dục
♦Nuôi nấng dạy dỗ. Chỉ công ơn cha mẹ. § Cũng nói cúc dưỡng .