e-hvtd v2.0 (9175)

暗號 ám hiệu
♦Khẩu lệnh bí mật hoặc kí hiệu. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lữ Bố nhất thanh ám hiệu, chúng quân tề nhập, hảm thanh đại cử , , (Đệ thập tứ hồi) Lữ Bố mới nổi một tiếng hiệu, quân sĩ đều kéo ùa vào thành, tiếng reo kinh động.