e-hvtd v2.0 (9175)

旌旗 tinh kì
♦Cờ xí. § Cũng viết là tinh kì . ☆Tương tự: kì xí . ◇Chu Lễ : Phàm quân sự, kiến tinh kì , (Xuân quan , Ti thường ).
♦Mượn chỉ binh sĩ, quân lính. ◇Vương Xương Linh : Bạch mã kim an tòng Vũ Hoàng, Tinh kì thập vạn túc Trường Dương , 宿 (Thanh lâu khúc ).