e-hvtd v2.0 (9175)

電視 điện thị
♦Hệ thống truyền hình (tiếng Anh: television).
♦Máy truyền hình. § Cũng gọi là điện thị cơ .