e-hvtd v2.0 (9175)

集團 tập đoàn
♦Đoàn thể tổ chức cùng nhau hành động để đạt tới một mục đích nhất định.
♦Chỉ đơn vị xã hội: cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, v.v. ◎Như: tập đoàn cấu mãi lực .