e-hvtd v2.0 (9175)

隱君子 ẩn quân tử
♦Người hiền ở ẩn.