e-hvtd v2.0 (9175)

障翳 chướng ế
♦☆Tương tự: chướng phiến .