e-hvtd v2.0 (9175)

天官 thiên quan
♦Tên chức quan. Đời Chu, thiên quan trủng tể đứng đầu, chưởng quản các quan.
♦Mượn chỉ lại bộ thượng thư .
♦Phiếm chỉ bá quan. ◇Lễ Kí : Thiên tử kiến thiên quan, tiên lục đại , (Khúc lễ hạ ). ◇Hán Thư : Cử hữu đức hạnh đạo thuật thông minh chi sĩ sung bị thiên quan (Lí Tầm truyện ).
♦Thiên văn; thiên tượng. ◇Hậu Hán Thư : (Thôi) Viện nhân lưu du học, toại minh thiên quan, lịch số... , , ... (Thôi Viện truyện ).
♦Là một trong tam quan trong đạo giáo, gồm có: thiên quan , địa quan , thủy quan .
♦Phiếm chỉ thần tiên giữ chức quan trên trời. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Chỉ kiến ban bộ tùng trung thiểm xuất tứ vị kim quan chu phất đích thiên quan, các các thủ phủng văn sách nhất quyển , (Duyên khởi thủ hồi ).
♦Chỉ các khí quan: nhĩ, mục, khẩu, tị, hình thể... , , , , ...