e-hvtd v2.0 (9175)

閣筆 các bút
♦Gác bút không viết nữa, đình bút. § Cũng viết là các bút .