e-hvtd v2.0 (9175)

鐘錶 chung biểu
♦Cái đồng hồ. Cũng viết là chung biểu .