e-hvtd v2.0 (9175)

不同 bất đồng
♦Không giống nhau, không cùng một dạng. ◇Vi Trang : Tụ tán thập niên nhân bất đồng (Quan hà đạo trung tác ) Hợp tan mười năm người không giống nhau. ☆Tương tự: sai biệt , sai dị . ★Tương phản: nhất luật , nhất dạng .
♦Không đồng ý. ◇Nam Tề Thư : Thùy cảm bất đồng? (Bà Dương Vương Thương truyện ) Ai dám trái ý?
♦Không hòa thuận, bất hòa. ◇Hậu Hán Thư : Dữ trung thừa Triệu Xá bất đồng, thác bệnh quy gia , (Khổng Dung truyện ) (Khổng Dung) với trung thừa Triệu Xá bất hòa, mượn cớ bệnh về nhà.