e-hvtd v2.0 (9175)

錦衣玉食 cẩm y ngọc thực
♦Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang. Cũng nói hoa y mĩ thực hay tiên y mĩ thực . ★Tương phản: bố y sơ thực hay thô y ác thực .