e-hvtd v2.0 (9175)

錦衣 cẩm y
♦Áo gấm thêu hoa đẹp đẽ. Nghĩa bóng: Áo quần nhà hiển quý.
♦Viết tắt của cẩm y vệ .