e-hvtd v2.0 (9175)

錦絨 cẩm nhung
♦Nhung và gấm. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang.