e-hvtd v2.0 (9175)

錦牋 cẩm tiên
♦Giấy quý có vân hoa, thường dùng để vịnh thơ hoặc viết thư tín.