e-hvtd v2.0 (9175)

錦帶 cẩm đái
♦Đai lưng bằng gấm. ◇Tiết Chiêu Ôn : Điền hạp lăng hoa cẩm đái thùy, Tĩnh lâm lan hạm tá đầu thì , (Hoán khê sa , Từ ).
♦Rau nhút (tức rau thuần ). ◇Đỗ Phủ : Hoạt ức điêu hồ phạn, Hương văn cẩm đái canh , (Giang Các ngọa bệnh tẩu bút kí Trình Thôi Lô lưỡng thị ngự ).
♦Tên hoa, còn gọi là hải tiên hoa .